ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

شماره حساب ها

شماره حساب جهت واریز مبلغ برای سفارشات طراحی و یا تبلیغات در سایت های بلاگ اسکین ، یک ابزار ، بلاگ هلپ و نازخاتون از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز  |  مبلغ واریزی  |  شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

شماره حساب 1188556717
كارت : 6104 3379 3007 3182
صاحب حساب : علی رحیمی